2014 - 2015 "Π.Δ.407/80...Πορεία Διαρκείας 487 και πλέον χιλιομέτρων"

Δωμάτιο 1.
2015 πορεία video 3,32 min
Δωμάτιο 2
Δωμάτιο 3